ទំព័រ_បដា

ព័ត៌មាន

សេន យូ៖ បរិយាកាសការិយាល័យប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ បុគ្គលិកលក់ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ ម្ចាស់ផលិតកម្មដែលមានជំនាញ ក្រុមការងាររចនាដែលមានភាពចាស់ទុំ និងបម្រើអ្នកអស់ពីចិត្ត។

ព័ត៌មាន (1)

ពេលវេលាបង្ហោះ៖ ថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២