បដា ៤៥
ប្រអប់កាត
ប្រអប់កាត
ប្រអប់សំបុត្រ
ប្រអប់សំបុត្រ
ប្រអប់​បាត និង​គម្រប
ប្រអប់​បាត និង​គម្រប
ប្រអប់ថត
ប្រអប់ថត
ថង់ក្រដាសទិញទំនិញ
ថង់ក្រដាសទិញទំនិញ
ប្រអប់សៀវភៅរាង
ប្រអប់សៀវភៅរាង
ប្រអប់ដឹកជញ្ជូន
ប្រអប់ដឹកជញ្ជូន
ក្រុមហ៊ុនផលិតប្រអប់វេចខ្ចប់បំពង់ក្រដាសតាមបំណង និងប្រអប់អំណោយរាងស៊ីឡាំង

ក្រុមហ៊ុនផលិតប្រអប់វេចខ្ចប់បំពង់ក្រដាសតាមបំណង និងប្រអប់អំណោយរាងស៊ីឡាំង

ក្រុមហ៊ុនផលិតប្រអប់ក្រដាសវេចខ្ចប់ទ្វារពីរផ្ទាល់ខ្លួន

ក្រុមហ៊ុនផលិតប្រអប់ក្រដាសវេចខ្ចប់ទ្វារពីរផ្ទាល់ខ្លួន

សៀវភៅកត់ត្រាក្រដាស Kraft ផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់សរសេរ Notepad

សៀវភៅកត់ត្រាក្រដាស Kraft ផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់សរសេរ Notepad

ក្រុមហ៊ុនផលិត Notepad កំណត់ហេតុប្រចាំថ្ងៃផ្ទាល់ខ្លួន

ក្រុមហ៊ុនផលិត Notepad កំណត់ហេតុប្រចាំថ្ងៃផ្ទាល់ខ្លួន

ក្រុមហ៊ុនផលិតប្រអប់វេចខ្ចប់រាងសៀវភៅផ្ទាល់ខ្លួន

ក្រុមហ៊ុនផលិតប្រអប់វេចខ្ចប់រាងសៀវភៅផ្ទាល់ខ្លួន

ប្រអប់វេចខ្ចប់សៀវភៅប្រភេទអំណោយផ្ទាល់ខ្លួនដែលមានបង្អួចច្បាស់លាស់

ប្រអប់វេចខ្ចប់សៀវភៅប្រភេទអំណោយផ្ទាល់ខ្លួនដែលមានបង្អួចច្បាស់លាស់

ប្រអប់ដាក់ប្រអប់ដាក់ស្រោមទូរស័ព្ទផ្ទាល់ខ្លួន ដែលមានបង្អួចច្បាស់លាស់

ប្រអប់ដាក់ប្រអប់ដាក់ស្រោមទូរស័ព្ទផ្ទាល់ខ្លួន ដែលមានបង្អួចច្បាស់លាស់

ការបោះពុម្ព LOGO ផ្ទាល់ខ្លួន ថង់វេចខ្ចប់អំណោយ កាបូបយួរដៃដែលមានចំណុចទាញខ្សែបូ

ការបោះពុម្ព LOGO ផ្ទាល់ខ្លួន ថង់វេចខ្ចប់អំណោយ កាបូបយួរដៃដែលមានចំណុចទាញខ្សែបូ

ការបោះពុម្ព LOGO ផ្ទាល់ខ្លួន កាបូបស្ពាយចល័ត កាបូបដៃកាន់ទិញទំនិញ

ការបោះពុម្ព LOGO ផ្ទាល់ខ្លួន កាបូបស្ពាយចល័ត កាបូបដៃកាន់ទិញទំនិញ

ប្រអប់វេចខ្ចប់ស្រាដែលអាចបត់បានម៉ាញេទិកផ្ទាល់ខ្លួន

ប្រអប់វេចខ្ចប់ស្រាដែលអាចបត់បានម៉ាញេទិកផ្ទាល់ខ្លួន

ប្រអប់ថតក្រដាសកាតុងធ្វើកេស ប្រអប់វេចខ្ចប់នាឡិកាផ្ទាល់ខ្លួន

ប្រអប់ថតក្រដាសកាតុងធ្វើកេស ប្រអប់វេចខ្ចប់នាឡិកាផ្ទាល់ខ្លួន

ការបោះពុម្ពប្រាក់ ប្រអប់អំណោយផ្ទាល់ខ្លួន ប្រអប់ឋានសួគ៌ និងប្រអប់ផែនដី ជាមួយនឹងថាសខាងក្នុង

ការបោះពុម្ពប្រាក់ ប្រអប់អំណោយផ្ទាល់ខ្លួន ប្រអប់ឋានសួគ៌ និងប្រអប់ផែនដី ជាមួយនឹងថាសខាងក្នុង

ប្រអប់អំណោយទានឋានសួគ៌ និងផែនដីផ្ទាល់ខ្លួន ប្រអប់វេចខ្ចប់ស្បែកជើង

ប្រអប់អំណោយទានឋានសួគ៌ និងផែនដីផ្ទាល់ខ្លួន ប្រអប់វេចខ្ចប់ស្បែកជើង

ប្រអប់វេចខ្ចប់ទូរសព្ទ និងគ្រឿងបន្លាស់ទូរស័ព្ទផ្ទាល់ខ្លួន Heaven And Earth Gift Box

ប្រអប់វេចខ្ចប់ទូរសព្ទ និងគ្រឿងបន្លាស់ទូរស័ព្ទផ្ទាល់ខ្លួន Heaven And Earth Gift Box

ពិធីបុណ្យវេចខ្ចប់គ្រឿងអលង្ការផ្ទាល់ខ្លួន ប្រអប់អំណោយស្ថានសួគ៌ និងផែនដី ប្រអប់វេចខ្ចប់

ពិធីបុណ្យវេចខ្ចប់គ្រឿងអលង្ការផ្ទាល់ខ្លួន ប្រអប់អំណោយស្ថានសួគ៌ និងផែនដី ប្រអប់វេចខ្ចប់

ប្រអប់ក្រដាសកាតុងធ្វើកេសរលោងស្រោបតាមបំណង ប្រអប់ដែលអាចបត់បាន។

ប្រអប់ក្រដាសកាតុងធ្វើកេសរលោងស្រោបតាមបំណង ប្រអប់ដែលអាចបត់បាន។

ប្រអប់អំណោយទ្វារទ្វេ Hexagon ផ្ទាល់ខ្លួន ប្រអប់វេចខ្ចប់បិទម៉ាញេទិក

ប្រអប់អំណោយទ្វារទ្វេ Hexagon ផ្ទាល់ខ្លួន ប្រអប់វេចខ្ចប់បិទម៉ាញេទិក

ប្រអប់ថតឯកសារផ្ទាល់ខ្លួន & ប្រអប់ក្រដាសវេចខ្ចប់

ប្រអប់ថតឯកសារផ្ទាល់ខ្លួន & ប្រអប់ក្រដាសវេចខ្ចប់

ស្វែង​យល់​បន្ថែម

ក្រុមហ៊ុនផលិតប្រអប់វេចខ្ចប់បំពង់ក្រដាសតាមបំណង និងប្រអប់អំណោយរាងស៊ីឡាំង
ក្រុមហ៊ុនផលិតប្រអប់ក្រដាសវេចខ្ចប់ទ្វារពីរផ្ទាល់ខ្លួន
សៀវភៅកត់ត្រាក្រដាស Kraft ផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់សរសេរ Notepad
ក្រុមហ៊ុនផលិត Notepad កំណត់ហេតុប្រចាំថ្ងៃផ្ទាល់ខ្លួន
ក្រុមហ៊ុនផលិតប្រអប់វេចខ្ចប់រាងសៀវភៅផ្ទាល់ខ្លួន
ប្រអប់វេចខ្ចប់សៀវភៅប្រភេទអំណោយផ្ទាល់ខ្លួនដែលមានបង្អួចច្បាស់លាស់
ប្រអប់ដាក់ប្រអប់ដាក់ស្រោមទូរស័ព្ទផ្ទាល់ខ្លួន ដែលមានបង្អួចច្បាស់លាស់
ការបោះពុម្ព LOGO ផ្ទាល់ខ្លួន ថង់វេចខ្ចប់អំណោយ កាបូបយួរដៃដែលមានចំណុចទាញខ្សែបូ
ការបោះពុម្ព LOGO ផ្ទាល់ខ្លួន កាបូបស្ពាយចល័ត កាបូបដៃកាន់ទិញទំនិញ
ប្រអប់វេចខ្ចប់ស្រាដែលអាចបត់បានម៉ាញេទិកផ្ទាល់ខ្លួន
ប្រអប់ថតក្រដាសកាតុងធ្វើកេស ប្រអប់វេចខ្ចប់នាឡិកាផ្ទាល់ខ្លួន
ការបោះពុម្ពប្រាក់ ប្រអប់អំណោយផ្ទាល់ខ្លួន ប្រអប់ឋានសួគ៌ និងប្រអប់ផែនដី ជាមួយនឹងថាសខាងក្នុង
ប្រអប់អំណោយទានឋានសួគ៌ និងផែនដីផ្ទាល់ខ្លួន ប្រអប់វេចខ្ចប់ស្បែកជើង
ប្រអប់វេចខ្ចប់ទូរសព្ទ និងគ្រឿងបន្លាស់ទូរស័ព្ទផ្ទាល់ខ្លួន Heaven And Earth Gift Box
ពិធីបុណ្យវេចខ្ចប់គ្រឿងអលង្ការផ្ទាល់ខ្លួន ប្រអប់អំណោយស្ថានសួគ៌ និងផែនដី ប្រអប់វេចខ្ចប់
ប្រអប់ក្រដាសកាតុងធ្វើកេសរលោងស្រោបតាមបំណង ប្រអប់ដែលអាចបត់បាន។
ប្រអប់អំណោយទ្វារទ្វេ Hexagon ផ្ទាល់ខ្លួន ប្រអប់វេចខ្ចប់បិទម៉ាញេទិក
ប្រអប់ថតឯកសារផ្ទាល់ខ្លួន & ប្រអប់ក្រដាសវេចខ្ចប់

ស្វែង​យល់​បន្ថែម

ការវេចខ្ចប់ផ្ទាល់ខ្លួនរហ័ស និងអាចទុកចិត្តបាន។

ដើម្បីផ្តល់ជូនអតិថិជននូវសេវាកម្មមនុស្សធម៌ គឺជាការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ SenYu

ឯកសារ_៥
ឯកសារ_៩
ឯកសារ_10
ឯកសារ_៧
ឯកសារ_៨
ឯកសារ_៦

ក្រុមហ៊ុនផលិតប្រអប់វេចខ្ចប់ផ្ទាល់ខ្លួន

សេនយូការវេចខ្ចប់ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 2002

Senyu Packaging ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 2002 ដែលមានទីតាំងនៅ Shenzhen ខេត្ត Guangdong គឺជាក្រុមហ៊ុនសម្ភារៈវេចខ្ចប់ដែលមានបទពិសោធន៍ និងសមត្ថភាពក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ការវេចខ្ចប់រួមបញ្ចូលគ្នា ការគ្រប់គ្រងផលិតកម្ម ការគ្រប់គ្រងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ និងការចែកចាយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។

 

មើល​ច្រើន​ទៀត
រោងចក្រ
រោងចក្រ ២
រោងចក្រ ៣

សំណួរគេសួរញឹកញាប់អំពីការវេចខ្ចប់ផ្ទាល់ខ្លួន

សូមអានសំណួរទូទៅមួយចំនួនរបស់យើងអំពីដំណើរការវេចខ្ចប់ផ្ទាល់ខ្លួន

សម្ភារៈផ្ទាល់ខ្លួន

សម្ភារៈផ្ទាល់ខ្លួន

យើងអាចផ្តល់ជូនអ្នកនូវសម្ភារៈផ្សេងៗនៃប្រអប់ក្រដាស រួមទាំងក្រដាសស្រោប ក្រដាស corrugated ក្រដាសសិប្បកម្ម ក្តារក្រដាស ក្រដាសពិសេស និងផ្សេងៗទៀត។

ការបោះពុម្ពផ្ទាល់ខ្លួន

ការបោះពុម្ពផ្ទាល់ខ្លួន

យើងអាចផ្តល់នូវសេវាកម្មបោះពុម្ពជាច្រើនរួមទាំងការបោះពុម្ពពណ៌ CMYK ការ deboss/emboss UV ការបោះត្រា foil និងដូច្នេះនៅលើ។

ប្រអប់រចនា

ប្រអប់រចនា

ប្រសិនបើអ្នកមិនមានអ្នករចនា ប៉ុន្តែអ្នកចង់បង្កើតប្រអប់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក យើងអាចជួយអ្នកក្នុងការរចនាប្រអប់តាមតម្រូវការរបស់អ្នក។

ការដឹកជញ្ជូន

ការដឹកជញ្ជូន

ជាធម្មតាសំណាកសំណាកត្រូវបានដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវអាកាស ហើយទំនិញភាគច្រើនធ្វើដំណើរតាមសមុទ្រ។យើងនឹងជ្រើសរើសរបៀបដឹកជញ្ជូនដែលសមរម្យបំផុតសម្រាប់អ្នក។

ការណែនាំអំពីការវេចខ្ចប់ផ្ទាល់ខ្លួន

បង្កើនល្បឿនលើនិន្នាការចុងក្រោយបំផុត និងគន្លឹះត្រូវតែដឹងអំពីការថតរូបផលិតផល គំរូប្រអប់ ការរចនាប្រអប់ ពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិកលក់រាយ ប្រអប់ដែលងាយស្រួលប្រើសម្រាប់បរិស្ថាន យុទ្ធសាស្ត្រដឹកជញ្ជូន ទំហំប្រអប់ ម៉ាកយីហោ និងអ្វីៗជាច្រើនទៀតពីអ្នកដឹកនាំឧស្សាហកម្មដែលគួរឱ្យទុកចិត្ត។

មជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មាន

ក្រុមហ៊ុន Proflie
ក្រុមហ៊ុន Proflie

មជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មាន

សេវាកម្មល្អ។
សេវាកម្មល្អ។

មជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មាន

ការតាំងពិព័រណ៍គំរូ
ការតាំងពិព័រណ៍គំរូ