ទំព័រ_បដា

ព័ត៌មាន

សេន យូ៖ គ្រឿងម៉ាស៊ីន និងឧបករណ៍ឆ្លាតវៃ ការបោះពុម្ពត្រឹមត្រូវជាងមុន អាចបំពេញតម្រូវការផ្សេងៗរបស់អតិថិជនបានប្រសើរជាងមុន និងផ្តល់សេវាកម្មកាន់តែប្រសើរ។

ព័ត៌មាន (2)
ព័ត៌មាន (3)

ពេលវេលាបង្ហោះ៖ ថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២